AVISO LEGAL

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) , dáse a coñecer a seguinte Información Xeral: Que o dominio www.temposdixital.gal a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de ATLÁNTICA DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN DE GALICIA, S.A. con domicilio social en Rúa Porróns, número 8 de Santiago de Compostela, sociedade inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 1878, sección xeral , Folio 27, Folla C-17539, inscrición primeira. CIF A15575574. CONDICIÓNS DE USO I.- USUARIOS/AS O acceso a e/ou uso do sitio web de http://www.temposdixital.gal, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- USO DO SITIO WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública. Así mesmo, queda prohibido, o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese: – A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido. – Calquera vulneración dos dereitos de O TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos. – A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos. – Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/os usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web. III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

IV.- HIPERENLACES O establecemento de “calquera hiperenlace” entre unha páxina web e o sitio web de estará sometido ás seguintes condicións: – Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web. – Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR – Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o “hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas. V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de: – A falla dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos. – A falla de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios. – A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos. – A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/os usuarios/as, dos contidos. – O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios. – A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/os usuarios/as no sitio web. – O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio web.

VI. DURACIÓN Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira. A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido.

VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española. ATLÁNTICA DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN DE GALICIA, S.A. e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido. No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, ATLÁNTICA DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN DE GALICIA, S.A. e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.